Miten johtajat edistävät (tai tuhoavat) oikein toimimisen kulttuuria?

KULTTUURI OHJAA ORGANISAATION TOIMINTAA, JA TOIMINNALLAAN IHMISET ORGANISAATIOISSA LUOVAT KULTTUURIA. JOHTAJAT OVAT ENSISIJAISESSA ASEMASSA VIEMÄSSÄ TÄTÄ ETEENPÄIN OMALLA TOIMINNALLAAN.

Käytössämme on runsaasti keinoja eettisen kulttuurin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Compliance-toiminnoilla, sisäisellä ja ulkoisella tarkastuksella, tarkastusvaliokunnilla, henkilöstöhallinnolla ja monilla muilla organisaation sisäisillä ”sanansaattajilla” on tärkeä rooli ja merkitys eettisen kulttuurin korostamisessa. Tärkein rooli on kuitenkin johdolla ja esimiehillä.

En ole toistaiseksi urani aikana vielä tavannut toimitusjohtajaa – tai muutakaan johtajaa – joka ei tunnustaisi eettisten ja vastuullisten toimintatapojen tärkeyttä. Ei ole vaikeaa saada johtoa muodollisesti tukemaan eettisiä ja compliance-ohjelmia ja niihin kuuluvia toimenpiteitä – jopa budjettia on yleensä suhteellisen helppo saada eettisten asioiden edistämiselle.

Johtaja voi allekirjoittaa eettiset liiketapaperiaatteet, myöntää budjettia niiden kouluttamiselle ja viestimiselle ja monella muulla tapaa tukea muodollisesti eettisiä asioita organisaatiossa. Johto voi mainita puheissaan ja viesteissään kuinka tärkeää on noudattaa yhdessä laadittuja eettisiä toimintapoja. Tämä on tärkeää ja se luo hyvät edellytykset compliance-ohjelmien onnistumiselle.”Se millä on kuitenkin on kaikista tärkein merkitys ei ole se mitä sanomme, vaan se mitä teemme.”

Jokaisen johtajan tulisi uskaltaa kysyä säännöllisesti itseltään: minkälaisen esimerkin minä annan organisaatiolleni päivittäisellä toiminnallani? Mitkä ovat minun kirjoittamiani ja kirjoittamattomia sääntöjä kun johdan organisaatiotani? Minkälaisen viestin annan tiimilleni tekemieni päätösten ja päättämättä jättämisten kautta? Palkitsenko esimerkiksi bonuksella ja ylennyksellä myyntimiehen, joka tekee tiimin parasta myyntitulosta, vaikkakaan ei muuten toimisi yrityksen arvojen mukaisesti? Suljenko silmäni tilanteissa, joissa on helpompi olla reagoimatta?

Jokaisella pörssiyrityksellä on toinen toistaan upeammin määritellyt arvot ja liiketapaperiaatteet. Väärinkäytösskandaaleihin päättyneiden yritysten (mm. Wells Fargo, Volkswagen, Enron) tarinoista olemme järjestäen oppineet, että kun esimiehen ja johdon antama viesti näyttää eri suuntaan kun paperille kirjatut arvot ja säännöt, menettävät jälkimmäiset merkityksensä.

Sparrailen tiimejä ja organisaatioita esimerkiksi seuraavien kysymysten parissa:

  • Compliance-ohjelman roadmapin laatiminen
  • Johtoryhmän sparraus compliance-ohjelman pystyttämisessä ja governance-rakenteen luomisessa
  • Eettisten ja compliance-riskien arviointi
  • Whistleblowing-kanavan pystyttäminen ja sisäisen väärinkäytöstutkintaprosessin kehittäminen